Tag: bài truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu đưa các nội dung của Đề án “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2016” vào thực hiện trong Dự án “Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” thuộc